CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 86

Tổng lượt truy cập: 1.557.562

Trang chủ / CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị

Ngày 30/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 2569/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị.

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ ngành Công Thương Quảng Trị góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong chung tay cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính...

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương giai goạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến...

Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Trị

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, Sở Công Thương ban...

KH Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và tìm kiểm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương" năm...

V/v duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính

V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và PAPI năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Trị

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương

« 1 2 3 4 5 6 7 »