Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 178

Tổng lượt truy cập: 1.557.654

Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Trị

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 157/KH-SCT ngày 28/01/2022 về Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.

Theo đó, kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nhằm đạt các mục tiêu sau:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-203 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Trị; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước;

b) CCHC tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, trọng tâm là: Cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;

c) Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

d) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

Chi tiết Kế hoạch: => XEM TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan