Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 135

Tổng lượt truy cập: 1.557.611

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương giai goạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương Quảng Trị ban hành kế hoạch số 101/QĐ-SCT ngày 19/8/2022 về cải cách hành chính của Sở giai goạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030:

 

Theo đó, kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nhằm đạt các mục tiêu sau:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-203 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Trị; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước;

b) CCHC tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, trọng tâm là: Cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;

c) Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

d) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

đ) Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của Sở nằm trong nhóm 10 sở, ngành, địa phương.

Chi tiết Kế hoạch: => XEM TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan