Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 58

Tổng lượt truy cập: 1.557.534

Đề xuất nhu cầu Hỗ trợ tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho DNNVV nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 18/9/2023của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023;

Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp (Số lượng dự kiến: tối đa 01 doanh nghiệp; Kinh phí hỗ trợ dự kiến 30 triệu đồng; Đơn vị đầu mối: Sở Công Thương; Có dự toán chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo).

Vì vậy, Sở Công Thương kính đề nghị Quý doanh nghiệp đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo khoản 4 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (có mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo);

2) Những tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có):

- Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 (Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý III/2023);

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp không cần báo cáo);

- Văn bản của Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội tại thời điểm trong năm 2023 hoặc bình quân của năm 2022;

- Hợp đồng mua sản phẩm hoặc hồ sơ chứng minh có mối liên kết thương mại (hoặc đang có dự định/kế hoạch/cam kết) với doanh nghiệp đầu chuỗi…

Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương (313 Hùng Vương, Đông Hà) trước ngày 02/12/2023.

Trên cơ sở đề xuất nhu cầu của doanh nghiệp, Sở Công Thương sẽ xem xét và quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ; phối hợp với tổ chức, cá nhân tư vấn (thuộc mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn để hỗ trợ tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi (là các doanh nghiệp có mối liên kết thương mại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị; định hướng, kiểm soát toàn bộ hoặc các công đoạn khác nhau của chuỗi giá trị nhằm tạo ra giá trị tăng thêm cho sản phẩm, dịch vụ và thực hiện bán sản phẩm, dịch vụ ở thị trường trong nước và nước ngoài).

Mọi thông tin liên hệ Ông Đoàn Ngọc Định, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, điện thoại (zalo): 0982939730 để được hướng dẫn.

Vậy, Sở Công Thương kính đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./

Chi tiết Văn bản: => XEM TẠI ĐÂY

 

More