Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 89

Tổng lượt truy cập: 1.557.565

V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảoQuyết định ban hành Quy định về quản lý kinh phí và chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị; Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý kinh phí và chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Sở Công Thương kính đề nghị:

- Quý cơ quan, đơn vị theo chức năng  nhiệm vụ được phân công, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý kinh phí và chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Quảng Trị.

- Trung tâm Tin học tỉnh đăng tải Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý kinh phí và chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Quảng Trị trên cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Nội dung góp ý của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/4/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Vậy, Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./

=> Chi tiết dự thảo: XEM TẠI ĐÂY

 

 

More