CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 110

Tổng lượt truy cập: 1.557.586

Trang chủ / CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

V/v duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính

V/v Thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Về việc Thực hiện một số nhiệm vụ về công tác KSTTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC và chỉ số PAPI 6 tháng dầu năm 2020 của Sở Công Thương

Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Công Thương năm 2020

Kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương Quảng Trị năm 2020

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Trị

Kê hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Trị

« 1 2 3 4 5 6 7 »