Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 182

Tổng lượt truy cập: 1.557.658

Ngành Công Thương Quảng Trị: Chung tay cải cách thủ tục hành chính

     Nhằm tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, Sở Công Thương Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp trong cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả; tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

     Xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện, nâng cao được chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức; Sở Công thương luôn nghiêm túc tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Đến nay, Sở Công thương đã thực hiện, hoàn thành số hóa TTHC đối với 147 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở; trong đó: 128 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 19 thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện; cấp xã. Trong tổng số 128 TTHC trên 17 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 100% TTHC xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC kịp thời, đúng quy định; Có 35/128 TTHC (chiếm tỉ lệ 27%) được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; Có 31/128 TTHC (chiếm tỉ lệ 24%) thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; Có 74/128 TTHC (chiếm tỷ lệ 59%) thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

     Với sự chủ động, phối hợp, đồng bộ của Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn đã tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC vào Danh mục thực hiện cắt giảm chi phí hành chính và rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  Trong đó, thực hiện cắt giảm đối với 07 TTHC: giảm được 15/61 ngày làm việc đối với 07 TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của Sở (cắt giảm 30% thời gian); giảm được 46,5/124 triệu đồng chi phí hành chính đối với 07 TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (cắt giảm 25% chi phí).

     Tích cực chỉ đạo Đoàn thanh niên đẩy mạnh tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính online cho người dân, doanh nghiệp (Từ ngày 01/3/2022 -30/3/2022 (Đợt I) và ngày 09/9/2022 -30/9/2022 (Đợt 2)), đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ ngành Công Thương Quảng Trị góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong chung tay cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Kết quả hai đợt, Đoàn thanh niên đã giải quyết gần 100 hồ sơ tiếp nhận, đem lại sự hài lòng và đánh giá cao từ người dân và doanh nghiệp.

     Nhận thức, doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, thời gian qua đội ngũ CCVC Sở Công Thương luôn chủ động đổi mới và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong giải quyết TTHC, kết hợp duy trì các quy trình, áp dụng có hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đến nay, Sở Công Thương đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 76 thủ tục mức độ 4; ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị

     Tính từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận đối với 15.486 hồ sơ, đã trả kết quả 15.466 hồ sơ đảm bảo 100% đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn, 20 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Trong đó tiếp nhận 53 hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với 15.433 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỉ lệ 99% hồ sơ trực tuyến. Với tỷ lệ Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết tăng cao đã góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong năm 2022 nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẻ, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp trong thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

     Đồng thời, Sở Công Thương đã thực hiện nhiều nội dung cải cách mang tính đồng bộ khác như cải cách thể chế, cải cách bộ máy, từng bước hiện đại hóa nền hành chính … nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực của ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - Ioffice để rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng công việc. Mặt khác, xây dựng và quản lý đội ngũ CCVC theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường việc giám sát quá trình giải quyết công việc của CCVC theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

     Bên cạnh những kết qủa đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ từ cấp ủy, lãnh đạo Sở, cụ thể: Một số phòng chuyên môn còn chưa mạnh dạn đề xuất các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (chiếm 58%/tổng số thủ tục hành chính) do quy định, thành phần hồ sơ, giấy tờ phức tạp; Tỷ lệ phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, người dân còn thấp (19,55%); Chưa có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.

     Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời, đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ CCVC có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng được công việc do yêu cầu đổi mới từ thực tiễn đề ra.

     Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, thường xuyên rà soát và đề xuất cắt giảm các TTHC không cần thiết, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết về dịch vụ công mức độ cao và bưu chính công ích; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tỷ lệ cao; tập trung thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Lê Quốc Hùng, Văn phòng Sở Công Thương

Bài viết liên quan