Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 104

Tổng lượt truy cập: 1.557.580

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương

Ngày 09-11-2022, Sở Công Thương Quảng Trị có Kế hoạch số 64/KH-SCT về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

 

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra đặt ra yêu cầu: Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; công tác kiểm tra, tự kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng nội dung của Kế hoạch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại đơn vị được kiểm tra; tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giải quyết TTHC; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Các đơn vị được kiểm tra, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở Công Thương và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền CCHC, nhất là nội dung cải cách thể chế; việc tham mưu ban hành các văn bản hành chính của đơn vị cho Lãnh đạo Sở Công Thương, công tác theo dõi thi hành pháp luật, việc rà soát quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết TTHC, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức; việc công khai TTHC; xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, trong giải quyết TTHC tại phòng, đơn vị và các phần mềm dùng chung….

Thời gian kiểm tra được thực hiện trong tháng 11-2022 do Tổ kiểm tra thông báo. Trong Kế hoạch, Sở Công Thương còn giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan./.

Chi tiết Các VB: => Quyết định thành lập Đoàn kiểm traKế hoạch kiểm traBiên bản kiểm traBáo cáo kiểm tra

 

 

 

Bài viết liên quan