Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 196

Tổng lượt truy cập: 1.557.672

V/v lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐUBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương;

Thực hiện Văn bản số 4459/UBND-NC ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật xây dựng năm 2023; Theo đó, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Để đảm bảo theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương gửi dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh (gửi kèm theo); đồng thời, đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, Trang thông tin điện tử Sở Công Thương để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định.

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo nêu trên xin gửi về Sở Công Thương, số 313 Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 05/10/2023.

Sở Công Thương kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm, phối hợp tham gia./

- Chi tiết Văn bản 1737/SCT-VP: => XEM TẠI ĐÂY

- Dự thảo Quyết định: => XEM TẠI ĐÂY

- Dự thảo Tờ trình Quyết định sửa đổi, bổ sung: => XEM TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan